Vedtekter Øvlinglia veilag

Vedtatt 4. april 2023

§1. VEILAGET Øvlinglia veilag,

heretter kalt veilaget, omfatter veien ØVLINGLIA HYTTEFELT med stikkveier frem til den enkelte hyttetomt/tomtefeste, samt evt. fremtidig utstukket hyttetomt. Veiene er markert på vedlagte kart og følger vedtatt reguleringsplan i Tydal kommune av 11.04.2022.

§2. VEILAGETS OPPGAVER

Veilagets skal stå for den daglige driften av veien som er omfattet av veilaget, slik at denne er i forsvarlig og brukelig stand. Veilaget skal blant annet sørge for tilstrekkelig vedlikehold, brøyting og nødvendig utbedring av veien. Veilaget skal også kreve inn kontingent og eventuelle avgifter til dekning av veilagets utgifter.

§3. MEDLEMSKAP

Alle som har veirett til veien, eller som på annet grunnlag bruker veien som adkomst til sin eiendom, skal være medlemmer av veilaget. Hver hytte utgjør ett medlem. Man kan velge mellom et Basis-medlemskap som innbefatter veirett inn til felles parkering, eller et Utvidet medlemsskap, med vei helt frem til hyttetomta. Ved innmelding i veilaget er man pliktig til å betale årlig kontingent. Dersom eiere av andre eiendommer ønsker å bli medlemmer i veilaget, avgjøres dette av årsmøtet med alminnelig flertall. Styret avgjør også hva nye medlemmer/medlemmer som ønsker å oppgradere til Utvidet medlemskap skal betale i tilknytningsavgift på et senere tidspunkt. Hyttetomtene/punktfestenes medlemskap/veirett tinglyses kommunens gårds- og bruksnummer for hele hyttefeltet.

§4. ÅRSMØTE

4.1 Avholdelse av årsmøte

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år. Styret bestemmer dato, men den må være innen 1. april. Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller representanter for mer enn 1/3 av medlemmene krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Reglene om ordinært årsmøte gjelder tilsvarende så langt de passer. Styret varsler medlemmene om tidspunkt for årsmøtet, og fastsetter en frist for å melde inn saker som ønskes behandlet. Styret kaller deretter inn til årsmøtet. Innkallingen skal sendes skriftlig til alle medlemmer. Sakslisten og aktuelle saksdokumenter skal følge innkallingen. Innkalling kan sendes per e-post. Dersom styret ikke innkaller til årsmøtet, kan hvert enkelt medlem kreve at årsmøtet avholdes, og sørge for varsel og innkalling i tråd med reglene her. Årsmøtet kan ikke fatte vedtak i andre saker enn de som er oppført i sakslisten. Dersom alle medlemmene er representert og aksepterer behandling av andre saker på årsmøtet, kan det likevel fattes vedtak. Bare medlemmer i veilaget har rett til å delta på årsmøtet. Medlemmer kan la seg representere av andre med skriftlig fullmakt. Årsmøtet kan avholdes digitalt. Styret må sørge for en

forsvarlig gjennomføring, og at deltakelsen og stemmegivningen kan kontrolleres på en betryggende måte. Årsmøtet kan kun gjennomføres digitalt dersom dette ikke medfører vesentlig ulempe for ett eller flere av medlemmene.

4.2 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet er veilagets øverste myndighet. Årsmøtet skal:

  1. Velge møteleder
  2. Velge protokollfører
  3. Godkjenne innkallingen, fullmakter og saksliste
  4. Velge én person som sammen med møteleder og protokollfører underskriver protokollen fra møtet.
  5. Valg av styre, valgkomité og revisor
  6. Behandle styrets årsmelding og regnskap siden forrige årsmøte
  7. Behandle styrets forslag til tiltaksplan med budsjett
  8. Fastsette kontingentens størrelse
  9. Behandle saker som er nevnt i innkallingen

Det skal føres protokoll fra årsmøtet. Protokollen skal underskrives av møteleder, protokollfører og ett medlem som er valgt av årsmøtet.

Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for medlemmene.

Protokollen skal inneholde navn på alle som er til stede, eventuelt hvor mange medlemmer som er representert ved fullmektig og skal også inneholde de vedtak som fattes av årsmøtet.

4.3 Avstemningsregler

Beslutninger på årsmøtet tas med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Vedtektsendring krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer regnes for ikke avgitt. Medlemmene i veilaget har én stemme hver, med mindre annet fremgår av vedtektene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Vedtak i årsmøtet eller av styret må ikke stride mot vedtektene, medføre en fordel for flertallet til urimelig skade for mindretallet, eller medføre en urimelig kostnad for noen medlemmer.

§ 5 STYRET

Veilaget skal ha et styre som velges av årsmøtet. Styret skal lede driften av veilaget i samsvar med vedtektene og vedtak i årsmøter. Styret utarbeider retningslinjer for bruk av veien, for hytteeiere med og uten bruksrett inn til egen hytte. Disse retningslinjene konkretiserer praktisk bruk av veien, jfr. §6 – Bruk av veien.

Styret består av minst tre personer, med mindre årsmøtet bestemmer noe annet. Styreleder velges særskilt for ett år av gangen. Kun medlemmer i veilaget kan sitte i styret. Styremedlemmer velges for to år av gangen, med mindre årsmøtet bestemmer noe annet. Det velges revisor og valgkomité for ett år av gangen. Styret skal møtes så ofte som det er nødvendig. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten er til stede. Styret treffer beslutninger med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Styret skal blant annet sørge for at: det blir ført tilsyn med vegen, stikkrenner, veggrøfter, vegarbeid m.m. Sørge for: nødvendig vedlikehold, utbedring etter vedtatt tiltaksplan eller etter oppstått skade, og aktuell vinterdrift. Engasjere eksterne til å utføre arbeid på vegen. Sørge for innkreving ved utligning av kostnader. Styret kan iverksette tvangsinndriving av skyldig beløp. Gi nødvendig informasjon til medlemmene i veilaget. Styret har rett til å representere medlemmene og forplikte dem med sin underskrift i saker som gjelder veilaget. Dette omfatter å gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet eller styret, og rettigheter og plikter som ellers angår driften av veien.

§ 6 BRUK AV VEIEN

Bruk av veien må skje slik at det ikke skader veien eller er til urimelig ulempe for andre brukere av veien. Det skal ikke legges hindringer på veiområdet. Det kan ikke parkeres på felles veier, kun på tilrettelagte parkeringsplasser. Ved tiltak som medfører avfall eller liknende på veiområdet, skal den ansvarlige sørge for opprydding. Medlemmer og andre som påfører veien skade, vil bli gjort ansvarlig for kostnaden med å utbedre skaden. Har man Basis-medlemskap skal eventuell leiekjøring på vei videre inn i feltet varsles styret, mens annen ekstraordinær bruk av veinett med motorisert kjøretøy inn til hyttetomt avtales med styret på forhånd. Styret kan også gjøre avtaler om bruk av veien for utenforstående uten medlemskap i Veilaget. Styret kontaktes ved å sende en e-post til styret-veilaget@ovlinglia.com.

§ 7. VEDLIKEHOLD

Veilaget er ansvarlig for vedlikehold av hele veien. Vedlikeholdet skal utføres slik at veien til enhver tid er i god kjørbar stand, og slik at den er skikket til snøbrøyting. Veigrøfter og stikkrenner skal holdes i orden. Styret kan utarbeide en tiltaksplan for vedlikehold og utbedring av veien. Slik tiltaksplan skal godkjennes av årsmøtet med alminnelig flertall. Medlemmene er pliktig å delta på dugnader som styret innkaller til. Slik innkalling må være sendt til medlemmene senest to uker før dugnaden skal skje.

§ 8 ØKONOMI

8.1 Etableringskostnader

Kostnader knyttet til etablering av vei skal fordeles i henhold til type medlemskap i veilaget. Enten med eller uten vei helt inn til egen hytte, jfr. Vedlegg 2 og 3 og fra stiftelsesmøte avholdt 9.mars 2023.

8.2 Årlig kontingent

Hvert medlem er pliktig til å betale medlemskontingent til veilaget hvert år. Styret krever inn kontingenten senest innen 1.mars. Kontingentens størrelse fastsettes på årsmøtet. Kontingentens størrelse fastsettes på bakgrunn av påløpte og fremtidige utgifter veilaget har hatt eller vil ha til forvaltning av veiene, herunder ekstraordinært vedlikehold, utbedringer eller administrasjon av veilaget.

8.3 Årlige driftskostnader

Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader og fordeling av eventuelle brøytekostnader følger type medlemskap etter pkt. 8.1. Hver enkelt hytte kan velge å avstå fra brøyteordning. Årsmøtet kan vedta at det skal innbetales et forskudd til dekning av årlige driftskostnader kommende år. Årsmøtet kan også vedta at det skal innbetales til et vedlikeholdsfond for fremtidig vedlikehold av veien. For større tiltak, som omlegging av veien og standardheving, skal det vurderes om noen medlemmer blir pålagt en urimelig kostnad i forhold til type medlemskap. Alternativet er i så fall at kostnadene skal fordeles særskilt etter nytten med tiltaket.

8.4 Avgift for andre brukere av veien

Andre enn veilagets medlemmer kan pålegges en avgift for bruk av veien. Styret har fullmakt til å opprette og gjennomføre en slik ordning.

8.5 Regnskap

Styret skal sørge for korrekt regnskapsførsel. Styret skal legge frem regnskapet for det forrige kalenderåret på det ordinære årsmøtet. Regnskapsåret følger kalenderåret.

§9. FORHOLDET TIL VEGLOVA

Dersom ikke annet følger av disse vedtektene, reguleres veilaget av bestemmelsene i Lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar (veglova) kapittel 7.

Her kan du laste ned PDF-versjon