Styremøter i Øvlinglia veilag

Styremøte 4 – 24. mai 2023

Nedenfor finner dere innkalling og protokoll fra det fjerde styremøtet den 24. mai 2023.

Innkalling styremøte Øvlinglia veilag

Tid: Onsdag 24.mai

Sted: TEAMS

Sakliste:

SAK 9/23             Fremdriftsplan veiprosjektet

Styret tar en fot i bakken etter møtet med Tydal kommune.

Saker til drøfting:

          Byggesøknad

          Kostnader i forbindelse med byggesøknad

Referat styremøte Øvlinglia veilag

Tid: Onsdag 24.mai etter møtet med kommunen

Sted: TEAMS

Forfall:Magnus Øyen

SAK 9/23             Fremdriftsplan veiprosjektet

Etter møter med Tydal kommune og tilbakemelding fra entreprenør er fremdrift- og økonomiplan i prosjektert som skissert i tabell. (Endringer siden sist i rødt)

Tidsrom

Aktivitet

Status

Ansvar

24. mai

Avklaringspunkter byggesøknad Tydal kommune

Kyllo v/Ekker starter innsending av byggesøknad neste uke

Styret/Kyllo

Asap

Grunneiertillatelser

Sendt ut til Sekne og Kommunen

Joen

Asap

Styrebehandling av kontraktsforslag Kyllo

Tilbudsdokument legges til grunn inntil videre

Styret

1.fakturering hytteeiere

Forberedelse og innsending av byggesøknad

Sendes ut pr mail

Joen

juni

Fundamentering av bro

Grovplanering veger

 

Kyllo

Før ferien

Ferdig bro

 

Kyllo

2.fakturering hytteeiere

 

 

Joen

August-  oktober

Ferdig veinett

 

Kyllo

Sluttfakturering hytteeiere

 

 

Joen

Utarbeidelse av retningslinjer for bruk av veien

 

 

Styret

Med forbehold om endringer

 

 

 

Risikofaktorer ift tid er:

Byggesøknad og kommunale forhold – avklaringer mellom kommune og Sekne

VEDTAK: Styret arbeider etter denne planen og starter byggesøknadsprosessen. Det sendes ut en betalingsoppfordring til hver av hytteeierne pålydende kr 1000.- for kostnader forbundet med dette.

Styremøte 3 – 3. mai 2023

Nedenfor finner dere innkalling og protokoll fra det tredje styremøtet den 3. mai 2023.

Innkalling styremøte Øvlinglia veilag

Tid: Onsdag 3.mai kl 20-21

Sted: TEAMS

Sakliste:

Sak 6/23              Stiftelse av Øvlinglia veilag

Styret ble enstemmig valgt på stiftelsesmøte 9. mars og konstituerte seg selv i i styremøte 22. mars. Årsmøte ble avholdt onsdag 29.mars og vedtekter er etablert og protokoll er underskrevet

Stiftelsespapirene sendt inn 13. april og behandlet i Brønnøysundregistrene. Veilaget er tildelt organisasjonsnummer 931274805.

Saker til drøfting:

          Bankforbindelse. Joen orienterer

          Det skal etableres retningslinjer som vil dekke det første (bruk av veien).

          Økonomispørsmålet som var oppe i forrige styremøte var i hovedsak ift. ett medlem og er avklart pr mail og generelt vil fremtidige endringer av medlemskap blir en avtalesak for styret.

 

VEDTAK:

Sekretær og økonomiansvarlig starter arbeidet med retningslinjer.

 

SAK 7/23             Fremdriftsplan veiprosjektet

Tilbakemelding fra entreprenør gir fremdrift- og økonomiplan som skissert i tabell.

 

Tidsrom

Aktivitet

Status

Ansvar

asap

Avklaringspunkter byggesøknad Tydal kommune

Forhåndskonferanse med kommunen avholdt 19.april

Referat?

Iver

Asap

Grunneiertillatelser

Sendt ut til Sekne og Kommunen

Joen

Asap

Styrebehandling av kontraktsforslag Kyllo

PT ikke mottatt forslag fra Kyllo

Styret

 

 

 

 

April

Møte med Kyllo

Ikke avtalt

Ole E/Einar/Joen deltar fra styret

April-mai

Skriving av kontrakt

Ikke mottatt forslag

Ole Erik/Joen

April-Mai

Utarbeidelse byggesøknad i samarbeid med Kyllo.

 

Riktig plassering av veier og kartlegging av utfordringer.

 

Signaturer og nabovarsler

 

 

 

 

Mail sendt ut til berørte

KYLLO/Styret

 

 

 

 

Einar

 

 

Magnus

Slutten av mai/juni

Fundamentering av bro

Grovplanering veger

 

Kyllo

1.fakturering hytteeiere

 

 

Joen

Før ferien

Ferdig bro

 

Kyllo

2.fakturering hytteeiere

 

 

Joen

August-  oktober

Ferdig veinett

 

Kyllo

Sluttfakturering hytteeiere

 

 

Joen

Med forbehold om endringer

 

 

 

Risikofaktorer ift tid er:

Snøforhold

Byggesøknad og kommunale forhold

VEDTAK: Styret arbeider etter denne planen og den sendes medlemmene for inf i referatet fra møtet.

 

SAK 8/23             Økonomi

Ingen endringer/nye momenter

VEDTAK:

 

Eventuelt

 

Neste styremøte: 

Referat styremøte Øvlinglia veilag

Tid: Onsdag 3.mai kl 20-21

Sted: TEAMS

Sakliste:

Sak 6/23              Stiftelse av Øvlinglia veilag

Styret ble enstemmig valgt på stiftelsesmøte 9. mars og konstituerte seg selv i i styremøte 22. mars. Årsmøte ble avholdt onsdag 29.mars og vedtekter er etablert og protokoll er underskrevet

Stiftelesespapirene sendt inn 13. april og behandlet i Brønnøysundregistrene. Veilaget er tildelt organisasjonsnummer 931274805.

Saker til drøfting:

 • Bankforbindelse. Joen orienterer
 • Det skal etableres retningslinjer som vil dekke det første (bruk av veien).
 • Økonomispørsmålet som var oppe i forrige styremøte var i hovedsak ift en hytteeier og er avklart pr mail og generelt vil fremtidige endringer av medlemskap blir en avtalesak for styret.

VEDTAK:

Tatt til orientering

 

SAK 7/23             Fremdriftsplan veiprosjektet

Tilbakemelding fra entreprenør og dialog med tydal kommune gir fremdrift- og økonomiplan som skissert i tabell.

 

Tidsrom

Aktivitet

Status

Ansvar

10. mai

Avklaringspunkter byggesøknad Tydal kommune

Oppfølging av forhåndskonferanse med kommunen avholdt 19.april

Kyllo blir med i møtet.

Styret

Asap

Grunneiertillatelser

Sendt ut til Sekne og Kommunen

Joen

Asap

Styrebehandling av kontraktsforslag Kyllo

PT ikke mottatt forslag fra Kyllo

Styret

 

 

 

 

April

Møte med Kyllo

Ikke avtalt

Ole E/Einar/Joen deltar fra styret

April-mai

Skriving av kontrakt

Ikke mottatt forslag

Ole Erik/Joen

April-Mai

Utarbeidelse byggesøknad i samarbeid med Kyllo.

 

Riktig plassering av veier og kartlegging av utfordringer.

 

Signaturer og nabovarsler

 

 

 

 

Mail sendt ut til berørte

KYLLO/Styret

 

 

 

 

Einar

 

 

Magnus

Slutten av mai/juni

Fundamentering av bro

Grovplanering veger

 

Kyllo

1.fakturering hytteeiere

 

 

Joen

Før ferien

Ferdig bro

 

Kyllo

2.fakturering hytteeiere

 

 

Joen

August-  oktober

Ferdig veinett

 

Kyllo

Sluttfakturering hytteeiere

 

 

Joen

Utarbeidelse av retningslinjer for bruk av veien

 

 

Styret

Med forbehold om endringer

 

 

 

Risikofaktorer ift tid er:

 • Snøforhold
 • Byggesøknad og kommunale forhold

VEDTAK: Styret arbeider etter denne planen og den legges ut som info til medlemmene

 

SAK 8/23             Økonomi

Veilaget blir i utgangspunktet ikke mva-pliktig. Men det vil si at det må sendes ut egnet bilag for innbetalinger fra hytteeierne (ikke faktura)

VEDTAK: tatt til orientering. Joen følger opp.

 

Eventuelt

Neste styremøte: 

 

Styremøte 2 – 13. april 2023

Nedenfor finner dere innkalling og protokoll fra det andre styremøtet den 13. april 2023.

Innkalling Styremøte 2 Øvlinglia veilag

Tid: torsdag 13. april kl 20-21
Sted: TEAMS

Sakliste:

Sak 3/23              Stiftelse av Øvlinglia veilag

Styret ble enstemmig valgt på stiftelsesmøte 9. mars og konstituerte seg selv i forrige styremøte. Årsmøte ble avholdt onsdag 29.mars og vedtekter er etablert og protokoll  er underskrevet

Stiftelesespapirene sendt inn. Saksbehandling i Brønnøysundregistrene er ukjent.

Styret bør drøfte om det er innspill til vedtektene som fortsatt må behandles på egnett måt. Det skal etableres retningslinjer. Skal vi starte arbeidet med utforming av disse nå? 

Forslag til vedtak: Sekretær og økonomiansvarlig følger opp

VEDTAK:

SAK 4/23             Fremdriftsplan veiprosjektet

Tilbakemelding fra entreprenør gir fremdriftsplan som skissert i tabell.

Tidsrom

Aktivitet

Ansvar

April

Møte med entreprenør

 

April-mai

Skriving av kontrakt

 

April-Mai

Utarbeidelse byggesøknad i samarbeid med Kyllo.

Riktig Plassering av veier og kartlegging av utfordringer.

Signaturer og nabovarsler

 

Slutten av mai/juni

Dugnad veitrasè. Hogst

 

Slutten av mai/juni

Fundamentering av bro

Grovplanering veger

 

Før ferien

Ferdig bro

 

August-  oktober

Ferdig veinett

 

Risikofaktorer ift tid er:

 • Snøforhold
 • Byggesøknad, kommunaleforhold

Forslag til vedtak:
Styret arbeider etter denne planen og den sendes medlemmene for inf i referatet fra møtet.

VEDTAK:

SAK 5/23             Økonomi

Enreprenør foreslår at vi faktureres en gang pr. mnd. Da faktureres vi a.konto for det arbeidet som er ferdig utført. Dvs etterskudd fakturering månedlig.

Forslag til vedtak:
Styret imøteser entreprenørens forslag til oppgjørsform og informerer medlemmene om dette i referatet fra møtet.

VEDTAK:

 

Eventuelt

Neste styremøte foreslås til 27. april kl 20-21 på Teams

Referat styremøte Øvlinglia veilag

Tid: torsdag 13. april kl 20-21
Sted: TEAMS
Forfall: Ole Erik Holbø

 

Sakliste:

Sak 3/23              Stiftelse
av Øvlinglia veilag

Styret ble enstemmig valgt på stiftelsesmøte 9. mars og konstituerte
seg selv i forrige styremøte. Årsmøte ble avholdt onsdag 29.mars og vedtekter
er etablert og protokoll er underskrevet

Stiftelesespapirene sendt inn 13. april. Saksbehandlingstid i
Brønnøysundregistrene er ukjent.

Styret bør drøfte om det er innspill til vedtektene i
høringsrunden som fortsatt må behandles på egnet måte. Dette omhandlet i
hovedsak §6 Bruk av veien og økonomi mtp på å kjøpe seg inn i
prosjektet på senere tidspunkt. Det skal etableres retningslinjer som vil dekke
det første (bruk av veien). Økonomispørsmålet kan kanskje svares ut i de konkrete
tilfellene. Skal vi starte arbeidet med utforming av retningslinjer nå? 

VEDTAK:
Økonomiansvarlig fortsetter registreringsprosessen der
styret vedtok å gi signaturrett til 2 styremedlemmer i fellesskap.

Sekretær og økonomiansvarlig starter arbeidet med
retningslinjer.

Leder svarer ut tilfeller om senere deltakelse. Saken settes
opp på nytt i et senere styremøte.

 

SAK 4/23             Fremdriftsplan
veiprosjektet

Tilbakemelding fra entreprenør gir fremdrift- og økonomiplan
som skissert i tabell.

Tidsrom

Aktivitet

Ansvar

asap

Avklaringspunkter
byggesøknad Tydal kommune

Iver

Asap

Styrebehandling
av kontraktsforslag Kyllo

Styret

April

Møte med
Kyllo

Ole E/Einar/Joen
deltar fra styret

April-mai

Skriving av
kontrakt

Ole Erik/Joen

April-Mai

Utarbeidelse byggesøknad i samarbeid med Kyllo.

Riktig plassering av veier og kartlegging av utfordringer.

Signaturer og nabovarsler

KYLLO/Styret

Einar

Magnus

Slutten av
mai/juni

Fundamentering
av bro

Grovplanering
veger

Kyllo

1.fakturering
hytteeiere

 

Joen

Før ferien

Ferdig bro

Kyllo

2.fakturering
hytteeiere

 

Joen

August-  oktober

Ferdig
veinett

Kyllo

Sluttfakturering
hytteeiere

 

Joen

Med forbehold om endringer

 

 Risikofaktorer ift tid er:

 • Snøforhold
 • Byggesøknad og kommunale forhold

VEDTAK: Styret arbeider etter denne planen og den
sendes medlemmene for inf i referatet fra møtet.

 

SAK 5/23             Økonomi

Entreprenør foreslår at vi faktureres en gang pr. mnd. Da faktureres vi
a.konto for det arbeidet som er ferdig utført. Det vil si etterskudd
fakturering månedlig.

VEDTAK: Styret imøteser entreprenørens forslag
til oppgjørsform legger det inn i fremdriftsplan og informerer medlemmene om
dette i referatet fra møtet.

 

Eventuelt

Neste styremøte: avhenger av når det blir møte med entreprenør. Styre holdes inntil videre orientert pr mail når det skjer noe.

Styremøte 1 – 22. mars 2023

Nedenfor finner dere innkalling og protokoll fra det første styremøtet den 22. mars 2023.

Sak 1/23              Konstituering av styret

Styret ble enstemmig valgt på stiftelsesmøte 9. mars og konstituerer seg selv. Rollene leder og nestleder følger av valget på stiftelsesmøtet. I tillegg er det nødvendig med en økonomiansvarlig da mye av styrets arbeid vil være oppfølging av innbetalinger til prosjektet, parallelt med oppfølging av leveransene til entreprenør. Det foreslås følgende rolle – og ansvarsfordeling:

 • Leder: Ole Erik Holbøe
 • Nestleder: Iver Johnsen – Sekretær for styret, oppfølging kommune og byggesøknad
 • Styremedlem: Einar Trønsdal – kontaktperson og oppfølging entrepenør,
 • Styremedlem: Jo Olav Trønsdal – Oppfølging økonomi, info til hytteeiere
 • Styremedlem: Magnus Øyen –

VEDTAK:

SAK 2/23 Årsmøte 2023

For å stifte organisasjonen og få organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene må vi etablere vedtekter. Disse må å vedtas av et årsmøte. For å holde fremdrift ift. oppstart i vår, bør vi ha årsmøtet før påske og sende inn papirer umiddelbart i etterkant. Det foreslås:

1. Årsmøtet avholdes på Teams onsdag 29. mars kl 20, med utsending av årsmøtepapirer 22.mars

2. Vedlagte vedtekter sendes ut som forslag fra styret med de endringer som kom frem i møtet

VEDTAK:

 

Eventuelt

Referat styremøte 1 Øvlinglia veilag

Tid: onsdag 22.mars kl 20-21
Sted: TEAMS
Tilstede: Ole Erik Holboe, Iver Johnsen, Einar Trønsdal, Jo Trønsdal
Referent: Iver Johnsen

 

 

Sakliste:

Sak 1/23              Konstituering av styret

Styret ble enstemmig valgt på stiftelsesmøte 9. mars og konstituerer seg selv. Rollene leder og nestleder følger av valget på stiftelsesmøtet. I tillegg er det nødvendig med en økonomiansvarlig da mye av styrets arbeid vil være oppfølging av innbetalinger til prosjektet, parallelt med oppfølging av leveransene til entreprenør. Det foreslås følgende rolle – og ansvarsfordeling:

 • Leder: Ole Erik Holbøe
 • Nestleder: Iver Johnsen – Sekretær for styret, oppfølging kommune og byggesøknad
 • Styremedlem: Einar Trønsdal – kontaktperson og oppfølging entrepenør,
 • Styremedlem: Jo Olav Trønsdal – Oppfølging økonomi (Joen oppretter regnskap når vi får org nr), info        til hytteeiere (vi bruker Facebook og eget område på hytteforeningas nettsider som infokanaler)
 • Styremedlem: Magnus Øyen 

 

 

 

 

VEDTAK: Styret ble konstituert uten endringer

 

SAK 2/23 Årsmøte 2023

For å stifte organisasjonen og få organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene må vi etablere vedekter. Disse må å vedtas av et årsmøte. For å holde fremdrift iftc oppstart i vår, bør vi ha årsmøtet før påske og sende inn papirer umiddelbart i etterkant. Det foreslås:

 1. Årsmøtet avholdes på Teams Onsdag 29. mars kl 20, med utsending av årsmøtepapirer 2.mars
 2. Vedlagte vedtekter sendes ut som forslag fra styret med de endringer som kom frem i møtet

 

VEDTAK:

 1. Årsmøtet avholdes på Teams Onsdag 29. mars kl 20, med utsending av årsmøtepapirer 23.mars.
      De som ikke har mulighet på Teams, gis mulighet til innspill på mail.
 2. Vedlagte vedtekter sendes ut som forsla gtil årsmøtet fra styret med de endringer som kom frem i
       møtet

 

Eventuelt

 • Det sendes søknad om støtte til veien til Tydal kommune. Ole Erik følger opp.
 • Etter kontakt med entreprenør lages fremdriftsplan og økonomiplan som hytteeierne informeres om. Ole Erik og Einar følger opp.
 • Det undersøkes om gårds- og bruksnummer for veien. Iver følger opp.

 

 

Neste styremøte: 13. april kl 20 på Teams. Joen kaller inn.