E-post-korrespondanse med plan- og oppmålingskontoret i Tydal kommune om regulering av vei

Hei

Nedenfor ser dere e-post-korrespondansen mellom hytteforeningens leder, Ole Erik Holbø, og konsulent Brynhildsvoll i Plan- og oppmålingskontoret i Tydal kommune.

Fra: Ole Erik Holbø
Sendt: 8. september 2019 14:46
Til: Brynhildsvoll, Ove
Emne: Øvlinglia, gjennomgang
Hei, Ove
Jeg har sakset ut fra protokoll årsmøte i foreninga fra oktober 2018:
svar fra Holbø
Det formelle svaret fra oss i styret framgår av gult. Det betyr altså at vi som styre ikke har innsigelser på fremlagt/anbefalt reguleringsplan mht. løsning for hytte nr 27 og 28.

Mvh
Ole Erik Holbø

Fra: Brynhildsvoll Ove
Sendt: 29. august 2019 13:30
Til: Ole Erik Holbø
Kopi: Kojedal Hans Runar Sandnes
Emne: Øvlinglia, gjennomgang
Hei,
Som leder av hytteforeninga oversender jeg deg plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse for Øvlinglia hyttefelt til gjennomlesning før saken fremmes til 2. gangs behandling.
Siden forrige høringsrunde er det blitt gjort diverse endringer i alle tre dokumentene, da først og fremst i plankartet hvor større områder er blitt gitt arealformål i tråd med bestemmelsene og beskrivelsen for planområdet. Dette er først og fremst visuelle endringer, men kan nok likevel virke forvirrende på noen.
Betydningsfulle endringer i bestemmelsene og beskrivelsen er markert med grønn skrift, og kommer i hovedsak etter innspill fra sektormyndigheter (fylkesmann, fylkeskommune etc.)
Kan ellers informere om at vi fra kommunens side har prøvd å imøtekomme alle innkomne innspill. Hva nedkjørsel til hytte 27 og 28 angår lyktes det ingen å komme til noen forenelig løsning, vi så oss derfor nødt til å bare skjære gjennom med det opprinnelige vegføringsforslaget.
Ber deg som leder av hytteforeninga ta stilling til om foreslåtte endringer er såpass omfattende at det fra hytteforeningas side kreves ny høringsrunde.
Ønsker svar så raskt som mulig.
Hvis det virker greit tar jeg sikte på å legge reguleringsplanen frem for politisk behandling til neste formannskapsmøte 16/09 (frist 09/09 for å melde opp saker).
Med hilsen
Ove Brynhildsvoll
Konsulent
Tydal kommune, plan og oppmåling
Tydalsvegen 125, 7590 Tydal

Vedlegg:

  1. Reguleringsbestemmelser Øvlinglia hyttefelt gjennomlesning
  2. Planbeskrivelse Øvlinglia hyttefelt gjennomlesning
  3. Plankart Øvlinglia hyttefelt A0 M1000 revidert 18.08.2019