Allemannsretten

Allemannsretten er et gratis fellesgode og et viktig grunnlag for et aktivt friluftsliv. Mulighetene for friluftsliv i skogen, på fjellet, langs kysten og på vann og vassdrag er enestående i Norge. Retten baserer seg på den frie ferdselen. En ferdsel som foregår uten nevneverdig ulempe for andre.

Allemannsretten er en del av vår kulturarv. Lov om friluftslivet (friluftsloven), vedtatt i 1957, sikrer den frie ferdselsretten. Lovens
hensikt er bl a å avklare forholdet mellom friluftsbruk og grunneiers disposisjonsrett over egen grunn, og den skal ta hensyn til begge
sider. Det er viktig å være klar over at retten har sin begrensning. Allemannsretten har bestemmelser som tar sikte på å regulere bruk
på en slik måte at ingen blir skadelidende. Norsk natur har plass til alle, om alle viser tilstrekkelig hensyn.